Консултация по спазването на Наредба Н-18 относно срока за използване на касовия апарат...

снимка на Стефан Радев

Касовият апарат на клиента е ZEKA M 03-вер. 1.

Свидетелство:
http://www.nap.bg/document?id=1687
309 1.07.2004 г. ZEKA М 03-вер.1 ТРЕМОЛ ООД- Велико Търново 10.10.2007 г.
е с изтекъл срок според регистъра.

Според Наредба Н-18:
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135540645
Чл. 12. (1) Свидетелството за одобряване се издава за срок 10 години или до промяна в техническите и/или функционалните изисквания към ФУ, произтичащи по силата на закон. Този срок може да бъде продължен при условията и по реда на чл. 9, 10 и 11 с допълнение към свидетелството, издадено от председателя на БИМ, когато производителят или вносителят подаде писмена заявка-декларация преди изтичане на срока, посочен в свидетелството.

(2) След изтичане на този срок или при промяна в техническите и/или функционалните изисквания към ФУ устройствата от съответния тип не са от одобрен тип.
Тъй като модела касов апарат е одобрен през 2004 г., ако се спази Чл. 12, би следвало срока на свидетелството да е до 2014 г.

Поради промяната в техническите изисквания (връзка на касовите апарати с НАП през GPRS терминал), трябва да се съобразим и с преходните и заключителните разпоредби:
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135540645
§ 59. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2011 г., в сила от 19.08.2011 г.) Лицата по чл. 3 привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в следните срокове:

1. Лицата, задължени да използват ЕСФП - в срок до 31 декември 2010 г.;

2. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Регистрираните по ЗДДС лица, непопадащи в т. 1:

а) които извършват търговия на дребно с лекарствени продукти в аптеки и дрогерии съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - в срок до 31 август 2011 г.;

б) търговците на зърно, регистрирани по Закона за съхранение и търговия със зърно - в срок до 30 ноември 2011 г.;

в) всички останали - в срок до 31 март 2012 г.;

3. Всички други лица по чл. 3, непопадащи в т. 1 или 2 - в срок до 31 март 2012 г.;

В заключение аз считам, че този апарат може да се използва до 31 март 2012 г.