Език: BG
Валута: BGN
  • BGN
Добре дошли в нашия магазин! |

Количка

0 артикула

Условия за ползване

www.stedy.bg/shop е Интернет страница, която представлява търговски център за електронна търговия, чийто създател и собственик е фирма "Стеди Сервиз" ЕООД. Сайтът има специализирана насоченост, а именно продажба на касови апарати, електронни везни, фискални принтери, POS (Point-Of-Sale) системии други стоки през Интернет мрежата по индивидуална поръчка на клиента. Всички цени, посочени в този сайт, са без включено ДДС и не включват цена за доставка! Всички цени са валидни до изчерпване на наличностите. "Стеди Сервиз" ЕООД си запазва правото да променя цените без да дължи предварително уведомяване на своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. Цветовете на всеки продукт са указани в текстовете към него. Всички запазени марки са притежание на техните собственици. Марката stedy.bg Online shop е собственост на фирма "Стеди Сервиз" ЕООД . Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано или показвано без писмено съгласие от фирма Стеди Сервиз.

Дефиниции

"Потребител" е всеки, който е заредил в Интернет страницата на www.stedy.bg.

"Сайт" са Интернет страницата www.stedy.bg, заедно с всички подстраници и цялата информация достъпна чрез тях.

"Поръчка" е индивидуалната заявка за закупуване на избрана стока при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя.

"Услуги" са всички действия, осъществявани от "Стеди Сервиз" ЕООД при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на стоките от Сайта.

Преамбюл

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които www.stedy.bg предоставя Услуги на Потребителите си посредством Сайта. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.stedy.bg на IP адрес на потребител, както и всяка друга предоставена информация.

Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител.

Предмет на Общите условия

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от www.stedy.bg чрез Сайта.

Стоки, обект на продажба

Обект на продажба са стоките, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя.

Стоките, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. www.stedy.bg не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на стока се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството им.

Способи за плащане


След реализиране на индивидуалната заявка за закупуване на избраната стока, по определения за това ред, Потребителят заплаща определено от Сайта капаро, съгласно чл.93 от ЗЗД, което има потвърдителна, доказателствена и обезщетителна функция, по отношение направената поръчка и не представлява авансово плащане по смисъла на чл. 53 от ЗЗП.

След изтичане на 7–дневния срок по чл.55, ал.1 от ЗЗП, за доставките на стоки и услуги, по отношение на които този срок се прилага, платеното капаро се приспада от окончателната цена за извършената доставка.

За стоките и услугите изброени в чл.55, ал.2 от ЗЗП, Потребителят заплаща направо цената на доставените стоки, освен ако страните не се договорят друго.

Рекламация


Клиент, поръчал стока, може да откаже получаването след доставка само в следните случаи: Когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката/стоките подлежат на рекламация.

Купувачът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 7-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите.

Купувачът може да върне закупено фискално устройство, което е поръчал да му бъде доставено предварително въведено в експлоатация, само след като възмезди продавача за всички разходи, необходими за привеждането на устройството в първоначалния му вид, както и след като е представил всички необходими документи по регистрацията и дерегистраията на устройството в приходната администрация (НАП) на Република България.

Права и задължения на Потребителя


Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава Подаръци от Сайта по реда и условията, посочени в него.

Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.

Потребителят има право на доставка на заявената стока и на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта.

Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.

Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на "Стеди Сервиз" ЕООД

Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите:

- да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от "Стеди Сервиз" ЕООД Услуги;

- да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

- да уведомява незабавно "Стеди Сервиз" ЕООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;

- да не извършва злоумишлени действия.

Права и задължения на stedy.bg

"Стеди Сервиз" ЕООД няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги.

"Стеди Сервиз" ЕООД има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на www.stedy.bg или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на "Стеди Сервиз" ЕООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

"Стеди Сервиз" ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на "Стеди Сервиз" ЕООД, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. "Стеди Сервиз" ЕООД не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез "Стеди Сервиз" ЕООД.

"Стеди Сервиз" ЕООД може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. "Стеди Сервиз" ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на www.stedy.bg и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.

"Стеди Сервиз" ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.stedy.bg във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за "Стеди Сервиз" ЕООД.

Потребителят е длъжен да обезщети "Стеди Сервиз" ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез "Стеди Сервиз" ЕООД в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

Изменение на Общите условия


Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от "Стеди Сервиз" ЕООД, като същият се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения - за запознаване с тях. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то "Стеди Сервиз" ЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

Уведомления


Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.