Акценти в нормативната уредба

Акценти в нормативната уредба Ново в работата с Касови Апарати Даниела Влахова "Стеди" Касовата Книга за Касов Апарат трябва да съдържа 365 страници така, че да е възможно да съберете дневните финансови отчети за цяла календарна година. Касовата Книга не се заверява от ТДД, а от собственика с печата на фирмата. От 01 Август 2004 г. в Касовата Книга се описват задължително всички въведени и изведени суми, т.е. описва се началното салдо при започване на работния ден, приходите се отчитат по продажбите от касов апарат, а всички разходи за стока или отчетени на собственика се описват, като служебно изведени суми. В резултат, във всеки момент, сумата в касата на търговският обект е ясно как е формирана и тя подлежи на данъчна проверка. Кочаните с Касови Бележки също не се заверяват от данъчните подразделения, а от собственика на фирмата с фирмения печат. Всички заверени Кочаните с Касови Бележки се описват на първа страница в Касовата Книга. Месечния Отчет от Касов Апарат е задължителен. Той се съхранява в Касовата Книга, на последната работна дата за месеца. Когато счетоводителят Ви иска да приложи в счетоводната документация месечен отчет от касов апарат, отпечатвате втори такъв. Месечните и Годишни отчети могат да бъдат отпечатвани безброй много пъти, за разлика от дневният, които може да бъде отпечатан в оригинал само веднъж. Месечният отчет се отпечатва от Касовия Апарат до 7-мо число на месеца следващ месеца, за който се отнася. На видно за клиента място "Уважаеми клиенти, пазете касовата бележка до напускане на търговския обект. Телефона за контакт с ТДД …"