Новостите в Нормативната Уредба

Новостите в Нормативната Уредба
Акценти от ЗОДФЛ и ЗДДС

Даниела Влахова
"Стеди"

Акценти от ЗОДФЛ
Както всяка година и тази в самия си край ни донесе промени във всички данъчни закони. Най-масовият, касаещ всички работещи физически лица (Закона за Облагане доходите на физическите лица) ни донесе радост. От 01.01.2006 г. необлагаемият минимум става 180.00 лв., а годишната необлагаема основа става 2160.00 лв., т.е. доходите реализирани от физически лица и Еднолични Търговци ще се облагат съгласно следната таблица:

Годишна данъчна основа Данък
До 2160 лв. Необлагаеми
От 2160 лв. до 3000 лв. 20 на сто за горницата над 2160 лв.
От 3000 лв. до 7200 лв. 168 лв. плюс 22 на сто за горницата над 3000 лв.
Над 7200 лв. 1092 лв. плюс 24 на сто за горницата над 7200 лв.

Акценти от ЗДДС
Другата коледна изненада е от закона за ДДС. Считано от 01 Април 2006 г. прага за доброволна регистрация по Закона за ДДС се променя от 50 000.00 лв. на 25 000.00 лв. Което означава, че в периода от 1 до 14 Април 2006 г. всички фирми направили оборот за последните дванадесет месеца равен на или по-голям от 25 000 могат да подадат заявление за регистрация по ЗДДС (по образец).
Дванадесет месечният период обхваща месеците от 01 Април 2005 г. до 31 Март 2006 г.
Счетоводният екип на фирма "Стеди", желае да уведоми всички партньори на фирмата, че при необходимост от счетоводни консултации или услуги можете да се обърнете към нас при преференциални условия. Цената на всички счетоводни консултации за Вас ще е 9.00 лв. на час, а цена за годишно счетоводно приключване и месечен абонамент не може да бъде определена за всички "под общ знаменател" поради спецификата на всяко предприятие. Но все пак цената за качествено счетоводно обслужване, от професионален екип и за най-малките предприятия (фирми) не може да е под 1/3 от необлагаемата месечна данъчна основа, която в момента е 150.00 лв., но от 01 Януари 2006 г. става 180.00 лв. Оставаме на ваше разположение за всякакви въпроси, а също и предложения за съвместна работа.