Свържете дистанционнно касовите апарати с НАП! Не чакайте!

С изменението на Закона за ДДС (ЗДДС) законодателството в страната изисква всеки касов апарат да бъде свързан с компютърните системи на Националната агенция за приходите.
Изискването се отнася за всички както новозакупувани така и действащи ФУ и ИАСУТД. Връзката се осъществява чрез използване на преносна мрежа на избран от задълженото лице мобилен оператор, който осигурява постоянна свързаност на своята VPN мрежа със сървър на НАП. Операторът осигурява и алтернативна свързаност в случай на техническа неизправност.
Въвеждането на дистанционната връзка облекчава процедурите по регистриране/дерегистриране на устройствата, което ще се извършва изцяло по електронен път и така се облекчава процеса на администриране. Отпада необходимостта от съхранение на хартиените контролни ленти и това води до съкращаване на разходите за консумативи и тяхното съхраняване.
Задачата е с мащабност и е необходимо технологично време за разработка, изпитване, узаконяване, производство и разпространение на пазара на фискални устройства. Затова са поставени определени срокове:
Изтече срокът за търговци на течни горива до 31.12.2010 г. и срокът до 31.08.2011 г. за всички регистрирани по ЗДДС търговци на дребно с лекарствени продукти.
До 30.11.2011 г. такава връзка с приходната агенция са длъжни да осигурят търговците на зърно, които са регистрирани по ЗДДС и по Закона за съхранение и търговия със зърно.

За всички останали търговци крайната дата е 31 март 2012 г.

Основният въпрос, на който трябва да си отговори всеки, който има изискване за осигуряване на дистанционна връзка на касовия апарат с НАП, е какво устройство иска да ползва - ново или да доработи своето. Нужно е да проверите дали можете да модифицирате своя касов апарат или трябва да си купите нов.
Старите касови апарати са с по-ниска цена, а новите имат преимущество, че работят с контролна лента на електронен носител (КЛЕН), което води до икономии на консумативи. Отпада и необходимостта от помещение за съхранение на хартиените контролни ленти за срок от пет години.
За предотвратяване масовата смяна на всички действащи към момента фискални устройства се предвижда одобрените към днешна дата модели да бъдат доработени в съответствие с изискванията за дистанционна връзка с НАП.
До въвеждането в експлоатация на новозакупен или доработен касов апарат при спазване на посочените срокове задължените лица прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти. Това се отнася и за въвеждането и извеждането от експлоатация на ФУ до 31.03.2011 г.

Бихте могли да се запознаете с конкретна информация и на страницата на НАП http://www.nap.bg/page?id=261
Също и сами да проверите в ИНФОРМАЦИОНЕН РЕГИСТЪР НА ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА дали вашият касов апарат подлежи на доработка http://nraapp02.nra.bg/fdlookup/