2013.11 - Фискалните устройства за вграждане (ФУВАС) с нов регламент в ЗДДС

снимка на Стефан Радев

Ето какво са записали в ЗДДС:
УКАЗ № 226
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, приет от ХLIІ Народно събрание на 7 ноември 2013 г.
Издаден в София на 19 ноември 2013 г.
§ 21. (В сила от 22.11.2013 г.) В чл. 118, ал. 3 се създава изречение второ: "В случаите на продажби на стоки чрез фискални устройства, вградени в автомати за самообслужване, фискалният бон, регистриращ продажбата, се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен документ."
Но в Наредба Н-18 вече ги няма текстовете за ФУВАС и сега как точно се регламентират тези устройства май стана още по-неясно. Важното е, че фискалните устройства за вграждане отново са легитимни без да издават касова бележка. По един или друг начин, статуквото от миналата година се запазва.